Środki z funduszu ELENA dla InnoBaltiki

Wielki sukces naszej spółki – środki z funduszu ELENA po raz pierwszy w Polsce

Po raz pierwszy w Polsce udało się uzyskać unijne pieniądze z instrumentu finansowego ELENA (European Local ENergy Assistance). Beneficjentem pozyskanych środków jest nasza spółka – InnoBaltica. 2,3 mln euro zostanie wykorzystane na pomoc techniczną przy opracowaniu i wdrożeniu tzw. wspólnego biletu na Pomorzu.

Instrument finansowy ELENA został uruchomiony przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny już w 2009 roku, jednak dotychczas żadnemu podmiotowi z Polski ani ze wschodniej części Europy nie udało się uzyskać pieniędzy z tego źródła. Jak pokazuje mapa lista beneficjentów jest stosunkowo krótka i w naszej części Europy niemal zupełnie pusta. 

Zgodnie z założeniem pomysłodawców tego instrumentu finansowego, ELENA ma przyspieszyć mobilizację funduszy na duże inwestycje na poziomie lokalnym. Cel ten realizowany jest poprzez udzielanie władzom lokalnym, regionalnym, bądź innym instytucjom publicznym niezbędnego wsparcia finansowego, a opcjonalnie także merytorycznego, w zakresie kompleksowego planowania inwestycji. Pośrednio beneficjentem instrumentu mogą być również przedsiębiorstwa realizujące zadania jednostek publicznych na zasadzie koncesji lub w formule usług energetycznych. 


Dlaczego tak trudno uzyskać środki z ELENY?

– Podstawowa trudność polega na tym, że aplikując o środki z tego instrumentu finansowego trzeba myśleć szerzej niż tylko o realizacji jednego projektu – wyjaśnia Sylwia Wymysłowska ze spółki InnoBaltica. – Założenie jest takie, że ELENA wspiera działania nastawione na współpracę różnych podmiotów, czego skutkiem ma być poprawa stanu środowiska naturalnego oraz oszczędność energii. Dodatkową trudnością jest fakt, że sama procedura aplikowania jest długotrwała, wymaga wielokrotnego kontaktowania się z osobami opiniującymi aplikację, wszelkie kontakty polegają na bardzo szczegółowych objaśnieniach poszczególnych elementów aplikacji i odbywają się w języku angielskim (lub francuskim).

 Co w praktyce będzie miało z tego Pomorze?

InnoBaltica jest spółką, której głównymi właścicielami są Województwo Pomorskie, miasto Gdańsk i miasto Gdynia. Podstawowym zadaniem, jakie aktualnie realizuje, jest zaprojektowanie i wdrożenie Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności, potocznie nazywanej wspólnym biletem. 


ELENA pozwala na dofinansowanie aż 90% kosztów kwalifikowanych, do których zalicza się: opracowanie studiów wykonalności i badań rynku, planowanie projektów, przygotowanie biznesplanów, przeprowadzenie audytów energetycznych, przygotowanie procedur przetargowych oraz ustaleń umownych itp. Pełna lista obejmuje także inne formy wsparcia konieczne do opracowania projektów inwestycyjnych. W praktyce pieniądze zostaną wykorzystane także m.in. na integrowanie działań przy tworzeniu wspólnego biletu, roweru metropolitalnego oraz transportowych węzłów integracyjnych. 

Na czym ma polegać tworzony system PZUM? 

Platforma Zintegrowanych Usług Mobilności pozwoli mieszkańcom Pomorza korzystać z jednego z najbardziej nowoczesnych systemów płacenia za przejazdy w Polsce. Żeby uiścić należność za podróż nie będzie trzeba kupować papierowego druczku ani wykonywać skomplikowanych czynności w aplikacji telefonicznej. Spółka InnoBaltica przygotowuje program, który pozwoli pasażerom zaplanować podróż i po prostu pojechać – bez martwienia się, gdzie kupić bilet, ile trzeba za niego zapłacić i z jakich ulg można skorzystać. Więcej na temat projektu PZUM znajdziecie tutaj

Skip to content