Seminarium Interreg Południowy Bałtyk

Wymiana doświadczeń podczas seminarium Interreg 2014-2020

Podczas regionalnego seminarium informacyjnego na temat programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa/Europejskiej Współpracy Terytorialnej mieliśmy okazję, aby opowiedzieć o naszych dotychczasowych doświadczeniach współpracy z zagranicznymi partnerami w ramach projektu InterConnect. 

Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, otwierając seminarium, podkreślił znaczenie tego typu spotkań dla wymiany doświadczeń. Dzięki nim każdy z podmiotów uczestniczących w wydarzeniu ma okazję poznać szczegółowo zasady starania się o środki z programów Interreg. Może też czerpać z doświadczeń innych partnerów. 

Radomir Matczak, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, dokonał podsumowania udziału instytucji z Pomorza w programach Interreg 2014 – 2020. Pomorze uczestniczy w 65 projektach, przy których pracuje w sumie aż 99 podmiotów. W 9 projektach pomorskie firmy i instytucje są partnerami wiodącymi. 

Założenie, zakres i cele transgranicznego projektu InterConnect przedstawił Krzysztof Rudziński, prezes zarządu spółki InnoBaltica. InterConnect to projekt transnarodowy, mieszczący się w programie Interreg Południowy Bałtyk, testujący inteligentne, innowacyjne, niskoemisyjne i przyjazne dla środowiska rozwiązania. 

Cele szczegółowe projektu to: opracowanie i wdrożenie wspólnego dla wszystkich organizatorów transportu i przewoźników systemu poboru opłat za przewozy oraz jednolitej informacji pasażerskiej, a poprzez ich realizację – wypracowanie rozwiązań, które umożliwią pasażerom podróże międzynarodowe, wykorzystujące komunikację regionalną, miejską i pasażerski transport promowy w oparciu o jeden zintegrowany bilet. 

Projekt InterConnect realizowany jest przez 10 partnerów i 10 partnerów stowarzyszonych. W działaniach uczestniczy też operator połączeń promowych – Stena Line. Partnerem wiodącym jest region Blekinge w Szwecji. 

InterConnect został zaakceptowany do realizacji w maju 2017 roku. Przyjrzyjmy się jednak, jak przebiegała współpraca przed i po akceptacji wniosku. 

Przebieg dotychczasowych działań
• Przez cały rok 2016 odbywały się spotkania robocze z partnerami, których celem było wypracowanie wspólnych założeń dla projektu. Wymiana doświadczeń, określenie potrzeb i niedoborów pozwoliło na sformułowanie głównych i szczegółowych założeń, które zostały zapisane we wniosku aplikacyjnym pod nazwą InterConnect. Gospodarzami poszczególnych spotkań były Karlskrona (Szwecja), Rostock (Niemcy), Gdańsk (Polska) i Tallinn (Estonia). Złożenie wniosku
• Wniosek aplikacyjny złożony został w grudniu 2016 roku.
• Komitet Monitorujący Program Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 wybrał w maju 2017 roku (w ramach trzeciego naboru) 12 projektów do realizacji. Wśród nich znalazł się program InterConnect.
• W czerwcu 2017 r. odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku spotkanie o charakterze warsztatowym z udziałem przedstawicieli wszystkich partnerów projektu. Doszło wówczas do wstępnej wymiany spostrzeżeń na temat transportu, ze szczególnym naciskiem na sposoby elektronicznego naliczania opłat.
• Na podstawie doświadczeń zagranicznych partnerów przekształcono spółkę InnoBaltica z podmiotu o charakterze inkubatora biotechnologicznego w spółkę wdrażającą innowacyjne rozwiązania transportowe. InnoBaltica rozpoczęła realizację zadań w ramach projektu.
• W październiku 2017 odbyło się spotkanie robocze w Karlskronie, podczas którego uczestnicy ustalili priorytetowe działania: stworzenie korytarzy transportowych na Pomorzu – od Gdyni do Słupska i do Starogardu Gdańskiego, co będzie podstawą do stworzenia wygodnego i łatwo dostępnego połączenia pomiędzy regionem pomorskim a regionem Blekinge. Wszyscy partnerzy zadeklarowali wolę zorganizowania wizyt studyjnych w swoich miastach. Ma to być okazja do „podglądania” poszczególnych systemów komunikacyjnych w praktyce. 

Oczywiście podczas seminarium rozmawiano także o innych doświadczeniach pomorskich podmiotów w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020. W wydarzeniu, które odbyło się 19 października w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku wzięło udział ponad 100 osób, w tym przedstawiciele samorządów, uczelni wyższych, instytucji badawczych, instytucji otoczenia biznesu, organizacji pozarządowych oraz prywatnych przedsiębiorstw. 

Goszcząca w Gdańsku na seminarium Teresa Marcinów z Departamentu Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Rozwoju podkreśliła, że wciąż jeszcze jest bardzo duża pula środków do wykorzystania w ramach programów Interreg dla regionów Europy środkowej. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie: ewt.pomorskie.eu/europa-srodkowa.

Skip to content