Metryczka projektu

Tytuł projektu: „Zwiększenie dostępności regionalnego transportu kolejowego w województwie pomorskim poprzez jego integrację z transportem lokalnym – budowa elektronicznej platformy zintegrowanych usług mobilności”.

Przedmiotem projektu jest budowa i wdrożenie elektronicznej Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności (PZUM), która pozwoli optymalnie zaplanować i opłacić podróż koleją (SKM i PR) oraz komunikacją lokalną na obszarze, na którym realizowane są kolejowe przewozy pasażerskie o charakterze aglomeracyjnym lub wojewódzkim.

Celem inwestycji jest poprawa dostępności transportu publicznego, w szczególności kolejowego, na terenie województwa pomorskiego, zmniejszenia zatłoczenia komunikacyjnego oraz zwiększenie mobilności.

The implementation of PZUM will increase the share of public transport in the total number of journeys made by inhabitants.

Cele główne projektu:

 • Wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym województwa pomorskiego
 • Zwiększenie wykorzystania systemów kolejowych w miastach.
 • Zwiększenie atrakcyjności połączeń kolejowych łączących ważne ośrodki przemysłowe i gospodarcze na terenie województwa pomorskiego, a także linii stanowiących element dojazdu do portu lotniczego i pasażerskiego portu morskiego.
 • Zwiększenie dostępności komunikacyjnej wewnątrz obszaru metropolitalnego i województwa 
 • Poprawa dostępności i spójności terytorialnej obszaru metropolitalnego oraz kształtowanie ładu przestrzennego                         
 • Rozwój form transportu przyjaznych dla środowiska i mieszkańców
 • Zwiększenie konkurencyjności transportu kolejowego względem drogowego, w tym poprzez poprawę dostępności usług                                                                        
 • Usprawnienie i rozbudowa multimodalnego transportu zbiorowego oraz wspieranie proekologicznych rozwiązań w transporcie publicznym,
 • Zmniejszenie całościowego oddziaływania systemu transportowego na środowisko.

Projekt obejmuje 192 stacje kolejowe na terenie województwa pomorskiego oraz trzy stacje w województwie warmińsko-mazurskim ora i jedna w  zachodniopomorskim. Na stacjach kolejowych lub w ich pobliżu zostały posadowione urządzenia walidujące, umożliwiające zakup biletu kolejowego.

Ponadto w Gdańsku, Gdyni, Słupsku, Chojnicach, Lęborku, Władysławowie, Pucku w środkach komunikacji miejskiej również zostały umieszczone walidatory.

Zakup biletu możliwy jest przez: portal pasażera, aplikację mobilną, w Punkcie Obsługi Klienta,  jak również za pomocą walidatorów (zarówno kartą płatniczą, jak dedykowaną kartą Systemu FALA).

System jest kontocentryczny, co m.in. oznacza, że wszystkie informacje, w tym informacja
o zakupionych biletach, są przechowywane w „chmurze”. Zakup biletu przez użytkownika jest równoznaczny z tym, że jest on natychmiast dostępny we wszystkich miejscach, do jakich użytkownik ma dostęp (aplikacja mobilna, portal, walidatory).

Kolejowy system PZUM dzięki swojej interoperacyjności będzie mógł wymieniać informacje i współpracować również z innymi niekolejowymi podsystemami transportu np. operatorami transportu wodnego i Systemem Roweru Metropolitalnego. Platforma PZUM widziana z perspektywy pasażera powinna dzięki temu umożliwić zaplanowanie i przeprowadzenie podróży multimodalnej opartej o transport kolejowy,

Produktem powstałym w wyniku realizacji projektu jest informatyczny system do planowania podróży i zakupu biletów.

Liczba zainstalowanych systemów informacji pasażerskiej / systemów biletowych – 1 szt.

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób
z niepełnosprawnościami – 1 szt.

W ramach Projektu realizowano dziewięć zadań:

 1. Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pod nazwą „Budowa elektronicznej platformy zintegrowanych usług mobilności”
 2. Budowa i wdrożenie Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej PZUM
 3. Profesjonalny nadzór techniczny i zapewnienie jakości systemu – Zakres B. Zapewnienie jakości systemu – testy i przeglądy (przeprowadzenie testów
  i przeglądów w celu zapewnienia jakości systemu przed jego uruchomieniem produkcyjnym)
 4. Zaprojektowanie i zrealizowanie adaptacji i wyposażenie wnętrz Punktów Obsługi Klienta (POK) wraz z elementami informacji wizualnej i przeszkoleniem pracowników
 5. Działania informacyjno-promocyjne
 6. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji zasilających i punktów końcowych tych instalacji na obiektach kolejowych
 7. System wsparcia PZUM obsługi klientów instytucjonalnych i indywidualnych wraz
  z systemem finansowo-księgowym oraz obsługą zgłoszeń serwisowych związanych
  z działaniem systemu Fala na poziomie aplikacji i infrastruktury technicznej
 8. Opracowanie elementów studium techniczno – użytkowego oraz dostarczenie i wdrożenie oprogramowania do integracji danych
 9. Pomoc techniczna

Dla systemu kolejowego zakupiono 884 walidatorów.

Dla autobusów, tramwajów i trolejbusów liczba ta sięga 5686 sztuk. Dodatkowo zakupiono komputery pokładowe  dla kierowców i motorniczych w ilości 1194 sztuk.

Specjalnie na potrzeby Projektu zakupiono dwa InnoBusy.

Dotychczas InnoBusy użytkowane przez spółkę InnoBaltica wykorzystywane były w celach informacyjno-promocyjnych oraz szkoleniowych.

Jednym z takich wydarzeń było wydarzenie dedykowane uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie województwa pomorskiego pod nazwą Szkoła Nowoczesnego Pasażera gdzie pojazdy służyły za mobilne POKI w których uczestnicy szkoły mogli zobaczyć jak założyć konto, kupić bilet, rozpocząć i zakończyć podróż.

InnoBusy zakupione są ze środków unijnych i pełnią funkcję mobilnych punktów obsługi klienta. Mają taką samą funkcjonalność jak stacjonarne punkty systemu FALA, uzupełnioną o wersję demonstracyjną. Atutem InnoBusów jest ich mobilność i szansa wykorzystania w przeróżnych miejscach i okolicznościach. W InnoBusie aktualnie jest możliwość założenia konta pasażera w systemie FALA oraz zamówienia karty FALA, która może stanowić jeden z alternatywnych identyfikatorów w systemie.

Pracownicy InnoBaltica prezentowali możliwości sytemu w InnoBusach w każdym mieście, gdzie uruchamiano system.

Docelowo InnoBusy służyć będą jako Mobilne Punkty Obsługi Klienta, tam, gdzie nie ma możliwości utrzymania całorocznego POKa (np. małe turystyczne miejscowości nadmorskie), na uczelniach na początku roku akademickiego, na imprezach masowych (np. Opener). Można tam będzie założyć konto, wyrobić czy doładować kartę. 

Głównym celem inwestycji jest poprawa dostępności transportu publicznego, w szczególności kolejowego, na terenie województwa pomorskiego, zmniejszenia zatłoczenia komunikacyjnego oraz zwiększenie mobilności.

Dzięki wdrożeniu PZUM nastąpi zwiększenie udziału publicznego transportu zbiorowego w ogólnej liczbie podróży mieszkańców. Produktem powstałym w wyniku realizacji projektu jest informatyczny system do planowania podróży i zakupu biletów.

Wskaźniki Projektu:
Liczba zainstalowanych systemów informacji pasażerskiej / systemów biletowych – 1 szt. liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.

Beneficiary: InnoBaltica Sp. z o.o.
Grant agreement: POIS.05.02.00-00-0040/18-00
Aneks nr 1 POIS.05.02.00-00-0040/18-01 z dnia  2022.08.16
Aneks nr 2 POIS.05.02.00-00-0040/18-02 z dnia 2023.09.29
Aneks nr 3 POIS.05.02.00-00-0040/18-03 z dnia  2024.01.15

Całkowita wartość Projektu: 153 035 040,06 zł
Eligible cost: PLN 106,666,65
Maximum amount of co-financing from EU funds: PLN 90,666,666.65
Funding level: 85%
Okres kwalifikowania wydatków: 1.01.2018 – 31.12.2023

Programme: INFRASTRUCTURE AND ENVIRONMENT OPERATIONAL PROGRAMME 2014-2020
Priority axis: PRIORITY: V Development of railway transport in Poland
Measure: 5.2 Development of rail transport beyond TEN-T
Okres realizacji rzeczowej projektu: 1.01.2018 – 30.06.2024 

Skip to content