Dla kandydatów do pracy

Klauzula Informacyjna dla kandydatów do pracy

Na podstawie art. 13 ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), informujemy, że:

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest InnoBaltica Sp. z o.o., ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk, email: innobaltica@innobaltica.pl

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@innobaltica.pl.

Purpose of processing

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacji.

Podstawa przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6, ust. 1, lit. b) RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań́ przed zawarciem umowy, oraz na podstawie art. 6, ust. 1 lit. c) RODO, w związku z ustawą z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Podanie danych wynikających z tego przepisu prawa jest obowiązkowe. W przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikające z ww. ustawy, podstawą przetwarzania jest art. 6, ust. 1, lit. a) RODO, czyli zgoda, wyrażona przez świadome przekazanie nam tych danych.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do dnia zakończenia procesu rekrutacji lub do dnia wycofania się ze zgody. Dokumentacja kandydata, który zostanie zatrudniony, zostanie dołączona do akt osobowych.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą usługi administratorowi.

Prawa osób

Macie Państwo prawo żądania: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Ponadto w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody, macie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.

W przypadku gdy Państwa oferta pracy nie zostanie uwzględniona, ale jednocześnie wyrażą Państwo chęć i zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez InnoBaltica Sp. z o.o., prosimy o dopisanie w ofercie pracy następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy (aplikacji) w celu i na potrzeby przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacji, organizowanych przez InnoBaltica Sp. z .o.o.”

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty wpływu aplikacji do administratora.

Skorzystanie przez Państwo z prawa żądania usunięcia danych osobowych oznaczać będzie rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne, trwałe usunięcie danych osobowych, przetwarzanych zarówno w wersji drukowanej jak i elektronicznej. W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt na adres: iod@innobaltica.pl.

Skip to content