Dla osób reprezentujących strony umów

Klauzula informacyjna wobec osób reprezentujących strony umowy, wyznaczonych do kontaktu oraz wyznaczonych do koordynacji lub realizacji umowy

W związku z zapisami art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO) informujemy, że:

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i jakimi sposobami jest InnoBaltica Sp. z o.o., ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk, email: innobaltica@innobaltica.pl.

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@innobaltica.pl.

Purpose of processing

Celem przetwarzania danych osobowych ww. osób jest umożliwienie kontaktu, koordynacji oraz realizacji umowy pomiędzy jej stronami.

Źródło danych

Źródłem danych jest druga strony umowy, która podała dane niezbędne do realizacji ww. celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane przetwarzane są na podstawie następujących podstaw prawnych:

  1. dane drugiej strony umowy (jeśli strona jest osobą fizyczną) przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy;
  2. dane osób reprezentujących przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
  3. dane osób wyznaczonych do kontaktu, koordynacji lub realizacji umowy przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w związku prawnie usprawiedliwionym interesem administratora, polegającym na umożliwieniu kontaktu pomiędzy jej stronami.

Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ww. umowa, została rozwiązana/wygasła lub do końca gwarancji/rękojmi, chyba że przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dla tych danych

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Dane osobowe mogą być również powierzone podmiotom, które świadczą usługi dla administratora.

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych, żądania dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Skip to content