Dla wykonawców

Klauzula Informacyjna dla wykonawcy będącego osobą fizyczną

W związku z zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO) informujemy, że:

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest InnoBaltica Sp. z o.o., ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk, email: innobaltica@innobaltica.pl

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@innobaltica.pl.

Purpose of processing

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja umowy oraz podjęcie działań przed zawarciem umowy.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6, ust. 1, lit. b) RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy lub podjęcia działań przed zawarciem Umowy. Podanie danych do umowy wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa została rozwiązana/wygasła lub do końca gwarancji/rękojmi, którą obejmuje umowa, chyba że przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dla tych danych.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego, zgodnego z prawem postępowania, nie są uznawane za odbiorców. Dane osobowe mogą być również powierzone podmiotom, które świadczą usługi dla administratora.

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, żądania: dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Skip to content