Deklaracja dostępności

InnoBaltica Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych innobaltica.pl i  innobaltica.pl/1_32_bip.
• Data publikacji strony internetowej: 2017-10-27.   
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-09. 

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 

Treści niedostępne

Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych, w takim zakresie jak: 

• Artykuły archiwalne zawierają kod HTML niezgodny z wymogami określonymi w ustawie o dostępności cyfrowej. 

• Część dokumentów PDF, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących. 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-25.  

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-29 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Wośko

• E-mail: kw@innobaltica.pl

• Telefon: +48 720 810 147.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. 


Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. 
 Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. Osoby niesłyszące mogą kontaktować się z InnoBaltica Sp. z o.o. poprzez SMS, wysłany na numer 720 810 147. 


W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich
Aktualnie trwają prace nad przebudową strony innobaltica.pl i dostosowaniem jej w pełni do wymagań ustawy. Prace te zostaną zakończone w 2021 roku. 

Dostępność architektoniczna

InnoBaltica deklaruje dostępność architektoniczną swojej siedziby, mieszczącej się w Gdańsku, przy ul. Równej 19/21 na piętrach III i IV. Do siedziby można dotrzeć samochodem, pociągiem lub autobusem. 

Samochodem: przed budynkiem znajduje się zamykany parking z miejscem dla osoby niepełnosprawnej. Chęć skorzystania z niego należy zgłosić minimum jeden dzień roboczy przed przybyciem pod numerem kontaktowym spółki. 

Pociągiem: stacja Gdańsk Orunia zlokalizowana jest 850 m od siedziby spółki. 

Autobusem: linia 123 przystanek Równa. Przystanek zlokalizowany jest 400 m od siedziby spółki. 


Siedziba spółki znajduje się w budynku PORD. Do wejścia głównego prowadzą schody wraz z podjazdem dla wózków zlokalizowanym po prawej stronie. Na klatkę schodową prowadzą podwójne drzwi szklane o szerokości odpowiedniej dla wózków. Winda znajduje się po prawej stronie klatki schodowej. Na piętrze IV, gdzie znajduje się sekretariat InnoBaltica Sp. z o.o., zamontowane są drzwi, przy których zainstalowany został domofon umożliwiający kontakt głosowy z przedstawicielem spółki InnoBaltica i przez który następuje otwieranie drzwi. 


Zarówno wejście główne do budynku, jak i wejście do siedziby spółki na piętrze IV pozbawione są progów. 
Istnieje możliwość wejścia do siedziby InnoBaltica Sp. z o.o. z psem asystującym. 


Istnieje również możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu – zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824), jednak chęć taką należy zgłosić nie później niż trzy dni robocze przed dniem planowanej wizyty: mailowo pod adres innobaltica@innobaltica.pl lub telefonicznie pod nr 58 712 99 00. 


InnoBaltica nie posiada pętli indukcyjnych.

Skip to content