List intencyjny

4 stycznia 2017 roku podpisany został list intencyjny, którego sygnatariusze zadeklarowali wolę wdrożenia na obszarze województwa pomorskiego wspólnego dla wszystkich organizatorów transportu, operatorów i przewoźników systemu poboru opłat za przewozy w transporcie zbiorowym oraz jednolitej informacji pasażerskiej. 

Jednocześnie potwierdzili, że będą dążyć do uzyskania dofinansowania realizacji systemu ze środków wsparcia Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych. Tym samym partnerami programu stali się: 

 1. Województwo Pomorskie 
 2. Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot 
 3. Miasto Gdańsk 
 4. Miasto Gdynia 
 5. Miasto Sopot 
 6. Miasto Wejherowo 
 7. Miasto Tczew 
 8. Miasto Kwidzyn
 9. Miasto Lębork
 10. Miasto Malbork
 11. Miasto Starogard Gdański 
 12. Miasto Słupsk 
 13. Miasto Chojnice 
 14. Miasto Ustka 
 15. Gmina Sztutowo
 16. Powiat Nowodworski
 17. Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej  
 18. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. 
 19. Przewozy Regionalne sp. z o.o. 
 20. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
 21. Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych

Poniżej znajdziesz pełny tekst Listu intencyjnego 

LIST INTENCYJNY 

Zawarty w dniu 04 stycznia 2017 roku w Gdańsku pomiędzy Partnerami Programu „Wdrożenia na obszarze województwa pomorskiego wspólnego dla wszystkich organizatorów transportu, operatorów i przewoźników – systemu poboru opłat za przewozy w transporcie zbiorowym oraz jednolitej informacji pasażerskiej” zwanego dalej Programem.

Partnerzy Programu: 
 1. Województwo Pomorskie 
 2.  Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot 
 3.  Miasto Gdańsk Miasto Gdynia Miasto Sopot 
 4.  Miasto Wejherowo 
 5.  Miasto Tczew 
 6.  Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej 
 7.  Miasto Starogard Gdański 
 8.  Miasto Słupsk 
 9.  Miasto Chojnice 
 10.  Miasto Ustka 
 11.  PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. zwana dalej PKP SKM 
 12. Przewozy Regionalne sp. z o.o. 

 oraz pozostali, niżej podpisani. 

Preambuła 

Publiczny transport zbiorowy stanowi jeden z podstawowych filarów wspierających zrównoważony rozwój regionu, w sposób znaczący wpływając na poziom społeczno – gospodarczej aktywności mieszkańców. Warunkiem pełnego wykorzystania potencjału tego sektora usług jest – z jednej strony – dostarczenie podróżnym pełnej informacji na temat rozkładów jazdy poszczególnych przewoźników, z drugiej – właściwa i szybka reakcja organizatorów i przewoźników na zmieniającą się sytuację popytową. 

Naczelnym celem umawiających się stron jest zwiększenie udziału publicznego transportu zbiorowego w ogólnej liczbie podróży mieszkańców dzięki stworzeniu systemu informacji pasażerskiej i poboru opłat komunikacyjnych integrującego poszczególne podsystemy transportu, zarządzane przez organizatorów wszystkich szczebli (województwo, powiaty i gminy). Powyższe rozwiązanie zapewni pasażerom możliwość realizowania podróży na podstawie jednolitego, zintegrowanego biletu elektronicznego – w relacjach i przy wykorzystaniu środków transportu dowolnych przewoźników, którzy przystąpią do systemu. Realizując Program „System” Strony listu wezmą pod uwagę dotychczasowe działania podejmowane przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej oraz samorządy stowarzyszone w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk – Gdynia – Sopot, a także organizatorów transportu publicznego na obszarze woj. pomorskiego. 

§ 1 
1. Strony niniejszego Listu Intencyjnego wyrażają wolę wdrożenia na obszarze woj. pomorskiego wspólnego dla wszystkich organizatorów transportu, operatorów i przewoźników systemu poboru opłat za przewozy w transporcie zbiorowym oraz jednolitej informacji pasażerskiej (zwanego dalej Systemem). 

2. Strony będą dążyły do uzyskania dofinansowania realizacji Systemu ze środków wsparcia Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych. 

3. Sygnatariusze Listu zobowiązują się do przekazywania Województwu danych, niezbędnych do opracowania Wstępnego Studium Wykonalności, chyba że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub nie podlegają ujawnieniu na podstawie innych przepisów. 

4. Województwo Pomorskie zobowiązuje się do koordynowania działań, niezbędnych do wdrożenia Programu poprzez: 

a. wskazanie komórki organizacyjnej w strukturze Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzialnej za koordynację prac w Programie, 

b. przygotowanie Wstępnego Studium Wykonalności Programu (analizy opcji organizacyjno-technicznych Systemu), 

c. przeprowadzenie uzgodnień techniczno-organizacyjnych wariantów Systemu ze Stronami Listu oraz innymi, potencjalnymi interesariuszami Systemu. 

d. uzgodnienie z Partnerami Programu podstawowych założeń funkcjonalno-użytkowych Systemu 

5. PKP SKM, zastrzega sobie prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Programie w przypadku, gdy jego założenie będą kolidowały z projektem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa pod nazwą „Wspólny Bilet”. 

 § 2 
1. Strony niniejszego Listu, powołają niezwłocznie Komitet Sterujący Programu „System”, w skład którego wejdą przedstawiciele: 

a) Woj. Pomorskiego; 
b) OM GGS; 
c) MZKZG;
d) Miasta Gdańska;
e) Miasta Gdyni; 
f) Miasta Sopot; 
g) Miasta Tczew; 
h) Miasta Wejherowo; 
i) Miasta Słupsk; 
j) Miasta Starogard Gdański; 

2. Strony niniejszego Listu mogą wskazać ekspertów biorących bezpośredni udział w opiniowaniu przygotowywanych opracowań i procesie rekomendacji wariantu Systemu. 

3. Komitet Sterujący Programu rekomenduje stronom Listu Intencyjnego optymalny wariant organizacyjnego, funkcjonalnego oraz technologicznego wdrożenia Programu. 

4. Komitet Sterujący Programu „System” dołoży wszelkich starań, aby niezwłocznie dokonać niezbędnych zmian w Karcie Projektu „e-bilet”, wpisanego do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, a stanowiącego komponent Programu „System”, umożliwiając w ten sposób szybką identyfikację Projektu „e-bilet” na liście projektów SZOOP RPO. 

§ 3
Strony niniejszego Listu, po wyborze optymalnego wariantu wdrożenia Programu „System” i po uzyskaniu zgody swoich organów statutowych, jeżeli będzie ona wymagana, ze względu na treść Umowy Wdrożenia Systemu, deklarują zwarcie Umowy Wdrożenia Systemu, regulującej szczegółowo zasady: 

a. organizacji funkcjonowania „Systemu”, 

b. partycypacji w kosztach wdrożenia oraz eksploatacji. 

§ 4 
Strony Listu uznają, iż kluczowymi funkcjonalnościami Systemu z punktu widzenia organizatorów i przewoźników, powinny być: 

a. możliwość prowadzenia precyzyjnych, bieżących rozliczeń wpływów z opłat za przejazdy pomiędzy poszczególnymi emitentami biletów; 

b. możliwość stosowania zróżnicowanych taryf poszczególnych Partnerów na obszarach ich właściwości, uwzględniających dowolne ulgi handlowe i ustawowe; 

c. pozyskiwanie danych niezbędnych do prowadzenia racjonalnej polityki transportowej i taryfowej oraz tworzenia rozkładów jazdy – m.in. na temat aktualnego położenia pojazdów oraz występujących potoków pasażerskich, 

d. możliwość uzyskiwania dopłat z budżetu do biletów ulgowych – tam gdzie jest to prawnie możliwe, 

e. maksymalne możliwe wykorzystanie już istniejących systemów informatycznych u organizatorów i operatorów oraz doświadczenia MZKKZG, 

f. spełnienie obowiązujących wymogów prawno-podatkowych w zakresie dokumentowania sprzedaży oraz możliwość pozyskiwania danych niezbędnych do właściwego rozliczania obciążeń podatkowych, 

g. zapewnienie narzędzi niezbędnych do kontroli biletów. 

§ 5 
Strony Listu uznają, iż kluczowymi funkcjonalnościami Systemu, z punktu widzenia pasażerów, powinny być: 

a. możliwość dokonywania płatności za przejazd kartą płatniczą lub przelewem internetowym z urządzenia stacjonarnego lub mobilnego poprzez dedykowaną aplikację; 

b. możliwość dokonywania płatności za przejazd kartą typu Mifare (dedykowaną do transportu); 

c. możliwość dokonania płatności automatycznie – przy pomocy urządzenia mobilnego z dedykowaną aplikacją; 

d. możliwość zapłaty gotówką – w dedykowanych automatach na peronach i węzłach integracyjnych oraz w pojazdach u kierowcy/kierownika składu; 

e. moduł informacji pasażerskiej oraz planer umożliwiający zaplanowanie trasy podróży oraz optymalizację taryfową; 

§ 6 
System powinien być otwarty na przystąpienie kolejnych organizatorów lub przewoźników, a także wymianę danych oraz rozliczeń finansowych z krajowymi systemami centralnymi i w krajach sąsiadujących. 

§ 7 
1. Sygnatariusze Listu uznają, iż ma on formułę otwartą, tzn. wyrażają zgodę na późniejsze rozszerzenie Partnerstwa w Programie „System” również na inne podmioty, które zadeklarują wolę współpracy przy wdrażaniu Programu poprzez złożenie podpisu na Deklaracji przystąpienia. 

2. Wzór Deklaracji, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego Listu. 

§ 8 
Wszystkie zmiany Listu Intencyjnego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 9 
Postanowienia niniejszego Listu Intencyjnego, wchodzą w życie z dniem jego podpisania przez Strony i nie rodzą jakichkolwiek zobowiązań dla Stron. W szczególności List ten nie stanowi podstawy ich zobowiązań finansowych i roszczeń o zawarcie umowy wymienionej w § 3.

Skip to content