Dla pasażera

Klauzula informacyjna dla pasażera

 

W związku z zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO) informujemy, że:

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i jakimi sposobami, jest InnoBaltica Sp. z o.o., ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk, email: innobaltica@innobaltica.pl

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@innobaltica.pl.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

 1. Korzystanie z usług dostępnych w Aplikacji FALA, jak również utworzenie profilu Użytkownika, dopasowywanie, analizowanie i udoskonalanie usług oraz zapewnienie bezpieczeństwa ich świadczenia. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli zawarcie umowy, w postaci akceptacji Regulaminu.
 2.  Prowadzenie działań marketingowych i sprzedażowych oraz umożliwienia kontaktu w związku ze świadczonymi usługami. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli zgoda Pasażera.
 3. Przetwarzanie związane z obsługą reklamacji, archiwizacji dokumentacji oraz rozliczeń finansowych i podatkowych. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z Ustawą Prawo przewozowe, Ustawą Kodeks spółek handlowych, Ustawą Ordynacja Podatkowa oraz innymi przepisami prawa.
 4.  Przetwarzanie danych osobowych dotyczących zakodowanych uprawnień do ulgi na przejazdy. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, czyli zgoda Pasażera.

Obowiązkowość podania niektórych danych

Podanie danych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe. W przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikające z ww. ustaw, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli świadoma zgoda Pasażera.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres korzystania przez Państwa z usług Aplikacji FALA (obowiązywania umowy) w zakresie niezbędnym do  prawidłowej realizacji usług. Jeśli zdecydują się Państwo na zakończenie korzystania z Aplikacji FALA, Państwa dane będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym została rozwiązana umowa, w zakresie niezbędnym do spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz w związku z ewentualnymi roszczeniami lub obroną przed roszczeniami.

Odbiorcy danych

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa.
 2. Dane osobowe będą udostępniane przede wszystkim pracownikom Administratora zgodnie z uprawnieniami i upoważnieniami, jakie posiadają w celu zapewnienia prawidłowej obsługi realizowanych procesów przetwarzania danych oraz w niezbędnym czasie i zakresie.
 3. Pracownicy Administratora zostali przeszkoleni z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych jak również z zasad ochrony danych obowiązujących u Administratora. Zostali też zobowiązani do zachowania wszelkich danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczeń w poufności.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane również osobom upoważnionym przez Administratora, podmiotom świadczącym usługi informatyczne, operatorom pocztowym lub kurierom, podmiotowi wytwarzającemu kartę, innym podmiotom świadczącym usługi w ramach wskazanej umowy przewozowej oraz świadczącym usługi dla Administratora.

Prawa osób

 1. Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, żądania: dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).
 2. Ponadto macie Państwo prawo do wyrażenia lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych dotyczących działań marketingowych oraz zakodowanych uprawnień do ulgi na przejazdy. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych. 
 3. Niektóre z ww. praw mogą być ograniczone przepisami Rozdziału III RODO.

 

Skip to content