Dla osób biorących udział w zamówieniu publicznym

Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w zamówieniu publicznym

W związku z zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO) informuje, że:

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami jest InnoBaltica Sp. z o.o., ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk, email: innobaltica@innobaltica.pl.

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@innobaltica.pl.

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzanie zamówienia publicznego lub innej formy postępowania wynikającej z przepisów prawa.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6, ust. 1, lit. c) RODO w związku z ustawą z dnia 11 września  2019 r. Prawo zamówień publicznych. Podanie danych wynikających z tego przepisu prawa jest obowiązkowe.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. W przypadku podpisania umowy, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa została rozwiązana/wygasła lub do końca gwarancji, którą obejmuje umowa, chyba że przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dla tych danych.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą usługi administratorowi.

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, żądania: dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Skip to content