Konferencja na Warmii – przygotowanie

Konferencja na Warmii – spotkanie organizacyjne

Podczas spotkania z przedstawicielami województwa warmińsko-mazurskiego ustalana była ostateczna tematyka i szczegóły organizacyjne związane z konferencją na temat integracji transportu publicznego. Konferencja jest zaplanowana na wrzesień 2019 r. 

Przypomnijmy: było to trzecie już spotkanie w ramach projektu Interconnect, którego celem jest organizacja w województwie warmińsko-mazurskim ww. konferencji. 

W spotkaniu, poza stronami organizującymi to przedsięwzięcie (przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Euroregionu Bałtyk i spółki InnoBaltica uczestniczył ekspert, który czuwać będzie nad merytoryką całości konferencji. Jest to dr Marcin Wołek, naukowiec Uniwersytetu Gdańskiego i zarazem specjalista ds. rozwiązań w transporcie publicznym. Dr Wołek będzie także autorem podsumowania konferencji – czyli  stworzenia tzw. mapy drogowej poświęconej kolejnym etapom tworzenia zintegrowanego transportu aglomeracyjnego strefy ciążenia Olsztyna. 

Mapa ta ma zawierać m.in. : 
• listę kluczowych przedsięwzięć organizacyjnych i infrastrukturalnych, 
• wkład w aktualizację planu transportowego województwa i gmin,
• rekomendacje do planu zrównoważonej mobilności miejskiej tzw. SUMP, 
• kluczowe rekomendacje dla interesariuszy.

Podzas spotkania, które odbyło się 9 maja w siedzibie spółki InnoBaltica, wspólnie ustalono główne cele wydarzenia: 

  1. Identyfikacja mocnych stron oraz deficytów systemu transportu publicznego w obszarze aglomeracyjnym Olsztyna – zgodnie z wizją zrównoważonego rozwoju. 
  2. Określenie zakresu i kierunków rozwoju modernizacji poszczególnych elementów systemu transportu publicznego w oparciu o transfer dobrych praktyk z innych obszarów partnerskich. 
  3. Propozycja wdrożenia środków poprawiających jakość działania systemu transportu publicznego w obszarze aglomeracji Olsztyna. 
  4. Przedstawienie potencjalnych modeli finansowania zintegrowanych systemów transportowych (kolej, transport miejski) na terenie aglomeracji Olsztyna. 
  5. Stworzenie synergii pomiędzy potencjałami projektów realizowanych obecnie przez Miasto Gminę Olsztyn tj. projektu SUMB-a (Interreg BSR), PIM (Partnerska Inicjatywa Miast, PO Pomoc Techniczna) oraz projektu Interconnect. 


Określony też został zasięg interesariuszy, którzy zostaną zaproszeni na konferencję oraz wstępne daty wydarzenia (do potwierdzenia).

Skip to content