Realizowane PROJEKTY
POIiŚ - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Platforma Zintegrowanych Usług Mobilności - FALA

Przedmiotem projektu jest budowa i wdrożenie elektronicznej Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności (PZUM), która pozwoli optymalnie zaplanować i opłacić podróż koleją (SKM i PR) oraz komunikacją lokalną na obszarze, na którym realizowane są kolejowe przewozy pasażerskie o charakterze aglomeracyjnym lub wojewódzkim.

Głównym celem inwestycji jest poprawa dostępności transportu publicznego, w szczególności kolejowego, na terenie województwa pomorskiego, zmniejszenia zatłoczenia komunikacyjnego oraz zwiększenie mobilności. Dzięki wdrożeniu PZUM nastąpi zwiększenie udziału publicznego transportu zbiorowego w ogólnej liczbie podróży mieszkańców.

Podpisanie umowy i metryczka projektu

We wtorek, 24 września 2019 r., podczas odbywających się w Gdańsku targów Trako – największe i najbardziej prestiżowe w Polsce oraz drugie w Europie spotkanie branży transportu szynowego – podpisano umowę na dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie dostępności regionalnego transportu kolejowego w województwie pomorskim poprzez jego integrację z transportem lokalnym – budowa elektronicznej Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności”. 

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

przyznało spółce InnoBaltica na ten cel kwotę w wysokości 90,66 mln zł. 
Przedmiotem projektu jest budowa i wdrożenie elektronicznej Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności (PZUM), która pozwoli optymalnie zaplanować i opłacić podróż koleją (SKM i PR) oraz komunikacją lokalną na obszarze, na którym realizowane są kolejowe przewozy pasażerskie o charakterze aglomeracyjnym lub wojewódzkim. Głównym celem inwestycji jest poprawa dostępności transportu publicznego, w szczególności kolejowego, na terenie województwa pomorskiego, zmniejszenia zatłoczenia komunikacyjnego oraz zwiększenie mobilności. Dzięki wdrożeniu PZUM nastąpi zwiększenie udziału publicznego transportu zbiorowego w ogólnej liczbie podróży mieszkańców.

Tytuł projektu: „Zwiększenie dostępności regionalnego transportu kolejowego w województwie pomorskim poprzez jego integrację z transportem lokalnym – budowa elektronicznej platformy zintegrowanych usług mobilności”. 

 • Beneficjent: InnoBaltica Sp. z o.o. 
 • Umowa o dofinansowanie: POIS.05.02.00-00-0040/18-00 
 • Całkowita wartość Projektu: 130 374 299,98 zł 
 • Koszt kwalifikowalny: 106 666 666,65 zł 
 • Koszt niekwalifikowalny: 23 707 633,33 zł 
 • Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy UE: 90 666 666,65 zł 
 • Poziom dofinansowania: 85% 
 • Okres kwalifikowania wydatków: 1.01.2018 – 30.09.2022 
 • Program: PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 
 • Oś Priorytetowa: PRIORYTET: V Rozwój transportu kolejowego w Polsce 
 • Działanie: 5.2. Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T 
 • Okres realizacji rzeczowej projektu: 1.01.2018 – 30.09.2022  

Główny serwis Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: www.pois.gov.pl 
Elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci 
Mechanizm zgłaszania potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w wykorzystaniu środków unijnych: Informacje szczegółowe: www.cupt.gov.pl 
Formularz na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju: www.mrr.gov.pl 
Adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl      

Skip to content